Οι βασικές προτεραιότητές μας

Οι βασικές προτεραιότητές μας

  • Ανάδειξη της σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και των εφαρμογών της, ειδικά στο διαδίκτυο, ως σημαίνοντα παράγοντα κοινωνικής αλλαγής.
  • Προαγωγή της επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη χρήση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών και μορφών επικοινωνίας, προκειμένου να υπηρετείται ο διάλογος για όλα τα μείζονα ζητήματα προβληματισμού των σύγχρονων κοινωνιών.
  • Αναγνώριση, μελέτη και αντιμετώπιση των προκλήσεων των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας καθώς και της επιρροής τους στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομική ανάπτυξη.
  • Εξοικείωση της κοινωνίας – και ειδικά των νέων ανθρώπων – με τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, τους κινδύνους που αυτές ενδέχεται να εγκυμονούν αλλά και τις ευκαιρίες που αυτές παρέχουν για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο.
  • Εκπαίδευση και επιμόρφωση στη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας και διαλόγου.
  • Προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών στην πληροφόρηση και την ενημέρωση.